İnsanın samimiyeti, Allah’ın hoşnutluğunu kazanmak için gösterdiği çaba ile ölçülebilir. Allah’a ve ahirete içten iman eden kişi, Allah’ın rızasının en fazlasını ve O’na yakın olabilmeyi arzu eder. Aklını ve vicdanını kullanarak Allah’ın beğendiği ahlakı en güzel şekilde yaşamaya çalışır. Dünya hayatındaki az bir çıkar ve geçici bir rahatlık uğruna, Allah Katındaki ecri ve üstün dereceleri feda etmek akıllıca bir davranış değildir.

Rahmeti sınırsız olan Yüce Allah, hayatını Kendisi’nin hoşnut olacağı şekilde geçiren, korkup sakınan, sınırlarını koruyan ve Kur’an ahlakının yayılması için çaba sarf eden salih kullarına, Katındaki güzel karşılığı, ecri müjdeler. Kur’an ayetlerinden aldığım bölümlerle ecir konusunu inceleyelim...

Ecirler Noksansız Ödenir 

Mallarını -gece, gündüz; gizli ve açık- Allah yolunda infak edip, sonra infak ettikleri şeyi başa kakmayan ve eziyet vermeyenlerin ecirlerinin Katında olduğunu müjdeleyen Allah, onlara korku olmadığını ve mahzun olmayacaklarını bildirir. (1)

Allah, iman eden kularına ve Yahudi, Hıristiyan ve Sabiiler’den Allah’a ve ahiret gününe iman edip salih amellerde bulunanlara Katındaki ecirleri müjde verir. Onlara korku olmadığını ve mahzun olmayacaklarını haber verir. (2)

Allah, Kitap Ehlinden, Kendisine, Müslümanlara indirilene ve kendilerine indirilene -Allah’a derin saygı gösterenler olarak- inananlar olduğunu, ayetlerine karşılık olarak az bir değeri satın almadıklarını ve onların Rabb’leri Katında ecirleri bulunduğunu bildirir. (3)

İman edip güzel amellerde bulunan, namazı dosdoğru kılan ve zekatı verenlerin ecirleri de yine Rabb’lerinin Katındadır. Onlara da korku yoktur ve mahzun olmayacaklardır. (4)

Allah’a ve Resûlü’ne inananlar ve onlardan hiçbiri arasında ayrım yapmayanlara da Allah ecirlerini verecektir. (5)

İman edip salih amellerde bulunanların ecirlerini ise Allah eksiksiz ödeyecektir. (6)

Allah’a ve O’nun Resûlü’ne iman edenler, Rableri Katında sıddîklar ve şehidler (veya şahid)lerdir. Onların da ecirleri ve nurları vardır. (7)

Büyük ve İki Kat Artırılan Ecir 

Yüce Allah zerre ağırlığı kadar haksızlık yapmaz. Bir iyilik olursa, onu kat kat kılar ve Kendi yanından pek büyük bir ecir verir. Allah, Kur’an ayetlerinde bazı salih kullarına "büyük bir ecir" olduğunu, bazılarına ise "ecirlerini iki defa vereceğini" bildirir. 

Kendisine ve elçisine iman edip, sakınan kullarına Allah büyük bir ecri müjdeler. (8)

Mallarıyla ve canlarıyla cihad edenler, özür olmaksızın oturanlara göre derece olarak üstündür. Allah, tümüne güzelliği cenneti vaat eder ancak cihad edenleri oturanlara göre büyük bir ecirle üstün kılar. (9)

Kendilerine yara isabet ettikten sonra, Allah ve elçisinin çağrısına icabet edenler, içlerinden iyilik yapanlar ve sakınanlar için ise büyük bir ecir olduğunu buyurur Allah. (10)

Dünya hayatına karşılık ahireti satın alan, Allah yolunda savaşan ve Allah yolunda savaşırken, öldürülen ya da galip gelenlere de büyük bir ecir vardır. (11)

Sadaka vermeyi, iyilikte bulunmayı ya da insanların arasını düzeltmeyi emredenler, Allah’ın rızasını isteyerek böyle yaparlarsa, onlara da büyük bir ecir vardır. (12)

Tevbe eden, ıslah eden, Allah’a sımsıkı sarılan ve dinlerini katıksız olarak Allah için halis kılanlar mü’minlerle beraberdir buyurur Allah. Ve mü’minlere büyük bir ecir müjdesi verir. (13)

İlimde derinleşen, Peygamberimiz (sav)’e indirilene ve ondan önce indirilene inanan, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren, Allah’a ve ahiret gününe inanan müminlere de büyük bir ecir vardır. (14)

Allah, ’dileğimiz bağışlanmadır’ diyen kullarının hatalarını bağışlar, iyilik yapanların ecirlerini artırır. (15)

Allah, iman eden ve salih amellerde bulunanlara bir bağışlanma ve büyük bir ecir vaad eder. (16)

Sabredenler ve salih amellerde bulunanlar; bağışlanma ve büyük ecir onlarındır. (17)

Kur’an, en doğru yola iletir ve salih amellerde bulunan müminlere gerçekten büyük bir ecir olduğunu müjde verir. (18)

Kur’an dosdoğru bir Kitap’tır. Allah, Kendi Katından şiddetli bir azapla uyarıp-korkutmak ve salih amellerde bulunan mü’minlere müjde vermek için onu indirmiştir. Ve şüphesiz onlara güzel bir ecir vardır. (19)

Mallar ve çocuklar bir fitne, bir denemedir. Büyük ecir ise Allah Katında olandır. (20)

Rablerinden gayb ile, O’nu görmedikleri halde içleri titreyerek-korkanlar için bir bağışlanma ve büyük bir ecir vardır. (21)

Allah, iman eden kullarına hayır olarak kendi nefisleri için önceden takdim ettikleri şeyleri daha hayırlı ve daha büyük bir ecir olarak Katında bulacaklarını müjde verir. (22)

Allah’ı, Resûlü’nü ve ahiret yurdunu isteyen ve içlerinden güzellikte bulunan kulları için Allah, büyük bir ecir hazırlamıştır. (23)

Müslüman, mü’min, gönülden Allah’a itaat eden, sadık olan, sabreden, saygıyla Allah’tan korkan, sadaka veren, oruç tutan, ırzlarını koruyan, Allah’ı çokça zikreden erkek ve kadınlar için Allah bir bağışlanma ve büyük bir ecir hazırlamıştır. (24)

Kur’an’a uyan ve gayb ile Rahman olan Allah’a içi titreyerek korku duyan ve uyarılabilen kimse, bir bağışlanma ve üstün bir ecirle müjdelenir. (25)

Allah’a verdiği ahdine vefa göstermek de büyük bir ecir vesilesidir. (26)

Allah’ın Resûlü’nün yanında seslerini alçak tutanların kalplerini Allah takva için imtihan eder ve onlar için bir mağfiret ve büyük bir ecir vaat eder. (27)

Allah’a ve Resûlü’ne iman edip infak edenler için de büyük bir ecir vardır. (28)

Allah’a güzel bir borç verecek olana Allah, onun için kat kat arttırır. Onun için de kerim, üstün ve onurlu bir ecir vardır. (29)

İman eden ve salih amellerde bulunanlara, Allah ecirlerini eksiksiz ödeyecek ve onlara Kendi fazlından da ekleyecektir. (30)

Allah kötülüğü iyilikle uzaklaştırıp, rızık olarak verdiklerinden infak eden kullarına sabretmeleri dolayısıyla ecirlerini iki defa vereceğini müjdeler. (31)

Kesintisiz Ecir 

Yüce Allah kesintisiz salih amellerde bulunan kullarını ise "hesapsız ve kesintisiz bir ecirle" ödüllendireceğini müjdeler. 

Allah, bu dünyada iyilik edenler için bir iyilik olduğunu ve ancak sabredenlere ecirlerinin hesapsızca ödeneceğini haber verir. (32)

Allah, iman edip, salih amellerde bulunan kulları için Katında, kesintisi olmayan bir ecir olduğunu bildirir. (33 )

Kuşkusuz insan için en büyük müjde Allah’ın hoşnut olduğu bir kul olarak sürdürdüğü hayat karşılığında, ahirette cennet kapılarının açılması ve meleklerin "Selam üzerinizde olsun, hoş ve temiz geldiniz. Ebedi kalıcılar olarak ona girin." sözleriyle selamlanmaktır. 

... "Bize olan va’dinde sadık kalan ve bizi bu yere mirasçı kılan Allah’a hamd olsun ki, cennetten dilediğimiz yerde konaklayabiliriz. (Salih) Amellerde bulunanların ecri ne güzeldir." (Zümer Suresi, 73-74) 


Alıntı Yapılan Ayetler: 

1- Bakara Suresi, 262-274
2- Bakara Suresi, 62
3- Ali İmran Suresi, 199
4- Bakara Suresi, 277
5- Nisa Suresi, 152
6- Ali İmran Suresi, 57
7- Hadid Suresi, 19
8- Ali İmran Suresi, 179
9- Nisa Suresi, 95
10- Ali İmran Suresi, 172
11- Nisa Suresi, 74
12- Nisa Suresi, 114
13- Nisa Suresi, 146
14- Nisa Suresi, 162
15- Kasas Suresi, 54, Bakara Suresi, 58
16- Maide Suresi, 9
17- Hud Suresi, 11
18- İsra Suresi, 9
19- Kehf Suresi, 2
20- Tegabün Suresi, 15
21- Mülk Suresi, 12
22- Müzzemmil Suresi, 20
23- Ahzab Suresi, 29
24- Ahzab Suresi, 35
25- Yasin Suresi, 11
26- Fetih Suresi, 10
27- Hucurat Suresi, 3
28- Hadid Suresi, 7
29- Hadid Suresi, 11
30- Nisa Suresi, 173
31- Kasas Suresi, 54
32- Zümer Suresi, 10
33- İnşikak Suresi, 25-Tin Suresi, 6-Fussilet Suresi, 8